ایده ها

   ماعون به معنای مایحتاج ضروری زندگی است. (برگرفته از قرآن کریم)

 

ایده ها فعالیت ها نیکوکاری ها درباره ما
 

ایده ها و مطالبی در مورد نیکوکاری

 
 
ردیف عنوان
1 مقدمه
2 آموزش نیکی
3 اطلاع رسانی برای رفع محرومیت
4 انتخاب زمینه فعالیت
5 نیاز به تغییر
6 یه یادگار خوب (وقف)
7 انواع موسسات خیریه و کارکردهای آنها